ข้อตกลง/สัญญาแฟรนไชส์

ข้อตกลง/สัญญาแฟรนไชส์(เบื้องต้น)
1. อนุญาติให้ใช้แบรนด์ "ยิ้มสยาม สะเต๊ะถอดไม้" ตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์(ขึ้นอยู่กับรูปแบบแฟรนไชส์)
2. ทุกรูปแบบการลงทุนแฟรนไชส์ จำหน่ายได้เฉพาะอาหารภายใต้แบรนด์ "ยิ้มสยาม สะเต๊ะถอดไม้" เท่านั้น ให้ขายตามราคาที่กำหนด ห้ามปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เมนูอาหาร ห้าม จำหน่ายอาหารที่ไม่ใช่อาหารของแฟรนไชส์ ยกเว้นได้รับการอนุญาติเป็นรายลักษณ์อักษรเท่านั้น
3. รูปแบบแฟรนไชส์ทุกรูปแบบ จะมีข้อกำหนดรูปแบบ เช่น
     3.1 ขายอาหารออนไลน์ "ไม่มีหน้าร้าน" ผ่านแอปพิเคชั่น ไม่ใช่ร้านอาหาร ไม่มีโต๊ะเก้าอี้ให้ลูกค้านั่งรับประทานที่ร้าน เพราะเป็นรูปแบบขายผ่านออนไลน์เท่านั้น
     3.2 รูปแบบ Model S และ M เหมาะกับการขายตลาดนัด เคลื่อนย้ายร้านได้ จะวางขายได้เฉพาะในตลาดนัดเท่านั้น 
     3.3 รูปแบบ L และ XXL เหมาะกับการขายในห้างสรรพสินค้า ยกเว้น รูปแบบ XXL มีโต๊ะเก้าอี้ให้ลูกค้านั่งรับประทานได้
ยกเว้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบต้องได้รับการอนุญาติเป็นรายลักษณ์อักษรเท่านั้น
4. ห้ามทำการตกแต่งร้านโดยไม่แจ้งให้แฟรนไชส์ทราบ 
5. ธุรกิจแฟรนไชส์ "ยิ้มสยาม สะเต๊ะถอดไม้" มีอายุมากว่า 10 ปี การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก ฉนั้น การนำโลโก้แบรนด์ไปใช้นอกเหนือจากรูปแบบต่างๆ ของแฟรนไชส์ จะต้องได้รับการอนุญาติก่อนนำไปใช้ทุกๆ ครั้ง เช่น สติกเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์ ป้ายต่างๆ ที่มีโลโก้แบรนด์ ฯลฯ  หากนำไปใช้แล้วเกิดความเสียหาย ถือว่าผิดสัญญาแฟรนไชส์